wyniki leczenia pacjentów uczestniczących w otwartym przedłużeniu badania REVEAL

Kenneth Gordon, MD,a Kim Papp, MD, PhD,b Yves Poulin, MD,c Yihua Gu, MS,d Stephen Rozzo, PhDd oraz Eric H. Sasso, MDd
Northb

Wykresy skumulowanego prawdopodobieństwa procentowej poprawy wskaźnika PASI W grupie C

Ryc. 3. Wykresy skumulowanego prawdopodobieństwa dla procentowej poprawy wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index (PASI) obserwowanej w okresie od początku do 33 tygodnia badania REVEAL (górna krzywa), 52, 100 i 160 tygodnia leczenia (dolna krzywa) opracowane dla grupy C. Części krzywych znajdujące się powyżej poziomej linii przerywanej stanowią pacjentów z odpowiedzią przekraczającą 0% (PASI 0), 50% (PASI 50), 75% (PASI 75) czy 90% (PASI 90) poprawę wskaźnika PASI. Mediany procentowej poprawy wskaźnika PASI przedstawiono jako pionowy znak na osi X oznaczający wartość 50%. Pozostałe wartości liczbowe znajdują się poniżej. Dane łącznie z wartościami N i uzupełnionymi brakami odpowiadają danym wykorzystanym dla grupy C we wspomnianych punktach czasowych przedstawionych na ryc. 2, A i B.