wyniki leczenia pacjentów uczestniczących w otwartym przedłużeniu badania REVEAL

Kenneth Gordon, MD,a Kim Papp, MD, PhD,b Yves Poulin, MD,c Yihua Gu, MS,d Stephen Rozzo, PhDd oraz Eric H. Sasso, MDd
Northb

Rozkład pacjentów

W przypadku odstępów czasu swoistych dla każdej badanej grupy pacjentów leczenie adalimumabem stosowano w badaniu OLE w grupie A i B, w okresie C badania REVEAL oraz w grupie C w badaniu OLE (ryc. 1). Spośród 250 pacjentów z grupy C 233 osoby rozpoczęły udział w badaniu OLE (222 po ukończeniu 52 tygodnia badania REVEAL; 11 przed 52 tygodniem tego badania). Z kolei 17 osób nie włączono do przedłużenia badania zasadniczego (w tej grupie u 5 osób brakowało danych po 33 tygodniu badania, a 3 chorych uzyskało 100% poprawę wskaźnika PASI [PASI 100] w 33 tygodniu badania) (tabela II). W grupie 345 pacjentów rozpoczynających leczenie adalimumabem po terapii placebo stosowanej w okresie A (grupa D) znalazło się 319 osób, które leczenie adalimumabem podawanym w dawce 40 mg co 2 tydzień zaczęły przyjmować w badaniu OLE. W tej grupie znalazło się również 26 chorych rozpoczynających terapię adalimumabem w okresie B od dawki 80 mg, po której tydzień później zaczęto stosować dawkę 40 mg co 2 tydzień (ryc. 1 i tabela II). Spośród wspomnianej grupy 26 pacjentów 23 osoby rozpoczęły udział w badaniu OLE, 5 przed i 18 po 52 tygodniu badania REVEAL.

 

 

Ryc. 1. Schemat badania REVEAL oraz otwartego przedłużenia badania zasadniczego (badanie OLE). Groty strzałek skierowane w prawą stronę wskazują moment zdefiniowania grup A-D. Pacjenci w grupie A (N = 198), B (N = 47) i C (N = 250) rozpoczęli leczenie adalimumabem na początku badania REVEAL. Grupy A i B zdefiniowano na podstawie odpowiedzi na leczenie wymaganej do rozpoczęcia udziału w badaniu OLE obserwowanej odpowiednio w 16 (< 75% poprawa wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index [PASI 75]) lub 33 tygodniu badania (50% poprawa wskaźnika PASI [PASI 50] do < PASI 75). Grupa C zawiera wszystkich pacjentów ponownie zrandomizowanych do leczenia adalimumabem w 33 tygodniu badania. Dane pacjentów ponownie zrandomizowanych do grupy placebo w 33 tygodniu badania REVEAL (N = 240) nie były analizowane powyżej tego okresu (33 tydzień badania). Pacjenci w grupie D (N = 345) otrzymywali placebo od początku badania REVEAL, a leczenie adalimumabem rozpoczynali w 16 tygodniu badania, w okresie B lub badaniu OLE.

 

Tabela I. Wyjściowe dane demograficzne z charakterystyką choroby

 

Charakterystyka

Grupa A

N = 198

Grupa B

N = 47

Grupa C

N = 250

Grupa D

N = 345

Wiek, średnia (SD), l

45,3 (13,0)

43,6 (12,8)

44,3 (13,0)

45,3 (13,2)

Mężczyźni, n (%)

117 (59,1)

29 (61,7)

176 (70,4)

231 (67,0)

Rasa kaukaska, n (%)

177 (89,4)

45 (95,7)

234 (93,6)

315 (91,3)

Masa ciała, średnia (SD), kg

98,6 (25,0)

96,2 (28,0)

91,1 (22,2)

94,9 (22,6)

Czas trwania łuszczycy, średnia (SD), l

17,8 (12,4)

17,9 (10,7)

18,7 (11,6)

18,6 (11,8)

‎Łuszczycowe zapalenie stawów w wywiadzie, n (%)

55 (27,8)

12 (25,5)

72 (28,8)

96 (27,8)

Powierzchnia skóry zajęta przez zmiany łuszczycowe, średnia (SD), %

25,0 (15,0)

26,8 (14,2)

24,5 (14,5)

25,5 (14,6)

PASI, średnia (SD)

18,8 (7,2)

18,9 (6,4)

18,3 (6,1)

18,8 (7,1)

PGA, n (%)

zmiany umiarkowane

zmiany ciężkie

zmiany bardzo ciężkie

 

107 (54,0)

81 (40,9)

10 (5,1)

 

25 (53,2)

21 (44,7)

1 (2,1)

 

129 (51,6)

105 (42,0)

16 (6,4)

 

192 (55,7)

134 (38,8)

19 (5,5)

Dotychczasowe leczenie łuszczycy,* n (%)

Miejscowe

Fototerapia

Ogólnoustrojowe niebiologiczne

Ogólnoustrojowe biologiczne

 

142 (71,7)

32 (16,2)

52 (26,3)

16 (8,1)

 

35 (74,5)

8 (17,0)

9 (19,1)

7 (14,9)

 

189 (75,6)

47 (18,8)

48 (19,2)

32 (12,8)

 

248 (71,9)

47 (13,6)

69 (20,0)

48 (13,9)

PASI, wskaźnik Psoriasis Area and Severity Index; PGA, 6-punktowa skala Physician Global Assessment od 0 (brak zmian) do 5 punktów (zmiany bardzo ciężkie).

Dane dotyczą początku badania REVEAL.

*W okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia lekiem badanym.

 

W grupie C obejmującej pacjentów z trwałą odpowiedzią na leczenie najrzadziej obserwowano przypadki przerwania leczenia lub zwiększenia dawkowania w trakcie badania OLE. Zwiększenie dawkowania najczęściej obserwowano wśród pacjentów z odpowiedzią na leczenie < PASI 75 obserwowaną w 16 lub 33 tygodniu badania REVEAL (grupa A i B) (tabela II). U prawie połowy pacjentów wyłączonych z grupy A, 43% (32 z 75), główną przyczyną przerwania leczenia był niezadowalający efekt terapeutyczny w porównaniu z 30%, 9% i 20% chorych odpowiednio w grupie B, C i D.  Wyłączenie z badania OLE z powodu AE jako głównej przyczyny wystąpiło u 2,1% do 6,0% wszystkich pacjentów w odniesieniu do grupy badanej (tabela II).

Tabela II. Rozkład pacjentów i główne przyczyny przerwania leczenia lekiem badanym w trakcie otwartego przedłużenia badania zasadniczego

 

 

Czas trwania maksymalnej możliwej ekspozycji całkowitej na adalimumab podawany co 2 tydzień, tyg.

Grupa A

Grupa B*

Grupa C

Grupa D

160

165

160

144

Rozkład pacjentów

n (%)

Osoby zrandomizowane do grupy przyjmującej adalimumab w okresie A i:

rozpoczynające udział w badaniu OLE z odpowiedzią na leczenie < PASI 75 w 16 tygodniu

rozpoczynające udział w badaniu OLE z odpowiedzią na leczenie ≥ PASI 50 do < PASI 75 w 33 tygodniu

rozpoczynające udział w okresie C i ponownie zrandomizowane do grupy leczonej adalimumabem

rozpoczynające udział w badaniu OLE po leczeniu adalimumabem w okresie C

 

198

---

---

---

 

---

47

---

---

 

---

---

250

233

 

---

---

---

---

Osoby zrandomizowane do grupy przyjmującej placebo w okresie A i:

rozpoczynające leczenie adalimumabem w 16 tygodniu

rozpoczynające udział w badaniu OLE z odpowiedzią na leczenie < PASI 75 w 16 tygodniu

rozpoczynające udział w okresie B z odpowiedzią na leczenie ≥ PASI 75 w 16 tygodniu

rozpoczynające udział w OLE bezpośrednio z badania REVEAL†

wyłączone z okresu B lub C badania REVEAL bez dalszego leczenia adalimumabem

otrzymujące maksymalną możliwą ekspozycję całkowitą na adalimumab podawany co 2 tydzień

ze zwiększeniem dawkowania do 40 mg co tydzień‡

przerywające leczenie w trakcie badania OLE

Główne przyczyny wyłączenia z badania OLE:

zdarzenie niepożądane

wycofanie formularza zgody na udział w badaniu

utrata kontaktu w okresie obserwacji klinicznej

niezadowalający efekt terapeutyczny

naruszenie zasad protokołu badawczego

zgon

inne

 

---

---

---

---

---

 

34 (17,2)

 

89 (44,9)

75 (37,9)

 

9 (4,5)

14 (7,1)

12 (6,1)

32 (16,2)

2 (1,0)

1 (0,5)

5 (2,5)

 

---

---

---

---

---

 

11 (23,4)

 

26 (55,3)

10 (21,3)

 

1 (2,1)

2 (4,3)

3 (6,4)

3 (6,4)

0

0

1 (2,1)

 

---

---

---

---

---

 

162 (69,5)

 

28 (12,0)

43 (18,5)

 

14 (6,0)

10 (4,3)

9 (3,9)

4 (1,7)

1 (0,4)

0

5 (2,1)

 

345

319

26

23

3

 

155 (45,3)

 

113 (33,0)

74 (21,6)

 

14 (4,1)

22 (6,4)

18 (5,3)

15 (4,4)

1 (0,3)

0

4 (1,2)

eow, co 2 tydzień; OLE, otwarte przedłużenie badania zasadniczego; PASI 50, 50% poprawa wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index; PASI 75, 75% poprawa wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index.

Procentowy rozkład wartości obliczono dla liczby pacjentów rozpoczynających udział w badaniu OLE: 198 w grupie A, 47 w grupie B, 233 w grupie C i 342 w grupie D.

*Dane w grupie B gromadzone do 132 tygodnia badania OLE.

† Pięciu z 23 pacjentów rozpoczęło leczenie w badaniu OLE przed ukończeniem 52 tygodnia badania REVEAL; 18 włączono do badania OLE w 52 tygodniu badania zasadniczego.

‡ Odnosi się do przypadków zwiększenia dawkowania, które miały miejsce przed osiągnięciem maksymalnej możliwej całkowitej ekspozycji na adalimumab podawany co 2 tydzień (zgodnie z definicją w górnym wierszu).