wyniki leczenia pacjentów uczestniczących w otwartym przedłużeniu badania REVEAL

Kenneth Gordon, MD,a Kim Papp, MD, PhD,b Yves Poulin, MD,c Yihua Gu, MS,d Stephen Rozzo, PhDd oraz Eric H. Sasso, MDd
Northb

Długoterminowa skuteczność leczenia adalimumabem u pacjentów z trwałą odpowiedzią > PASI 75 (grupa C)

Grupę C (N = 250) stanowiła prawie połowa pacjentów z trwałą odpowiedzią na leczenie z badania REVEAL.13 Wspomniani chorzy przyjmowali terapię ciągłą adalimumabem w badaniu REVEAL i stanowią rodzaj pacjentów, u których w praktyce klinicznej z największym prawdopodobieństwem można zastosować ciągłe, długotrwałe leczenie adalimumabem. W 33 tygodniu badania w grupie C średnia procentowa poprawa wskaźnika PASI wyniosła 93% (ryc. 2, A), a 75%/90%/100% poprawę wskaźnika PASI obserwowano odpowiednio u 100%/67%/33% chorych (ryc. 2, B). W ten sposób odsetki odpowiedzi PASI 100 utrzymywały się konsekwentnie ≥ 30%. W okresie C badania obserwowano spadek odsetków odpowiedzi PASI 75 i 90% poprawy wskaźnika PASI (PASI 90), jednak utrzymywały się one na stabilnym poziomie w 2 roku obserwacji i prawie na takim samym stabilnym poziomie w 3 roku badania. Odsetki odpowiedzi PASI 75/90/100 po 100 i 160 tygodniach leczenia ciągłego adalimumabem podawanym w dawce 40 mg co 2 tydzień wyniosły odpowiednio 83%/59%/33% i 76%/50%/31% (ryc. 2, B). Odpowiednie zaobserwowane odsetki PASI 75 wyniosły 88% (179/203) i 88% (141/161).

 


Ryc. 2. A, Średnie procentowe poprawy wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index (PASI ) w grupie A (N = 198), B (N = 47) i C (N = 250). B, Odsetki odpowiedzi dla 75% (PASI 75), 90% (PASI 90) i 100% (PASI 100) poprawy wskaźnika PASI w grupie C (N = 250). Linie przerywane przedstawiają dane z badania REVEAL, a linie ciągłe z otwartego przedłużenia badania zasadniczego. Wytłuszczone symbole wskazują punkty czasowe, w których zdefiniowano grupy od A do C. Przedstawione wyniki odnoszą się do wyjściowych wartości z badania REVEAL, a brakujące dane przypisano z użyciem metody ekstrapolacji ostatniej obserwacji (LOCF). A, Średnie procentowe poprawy wskaźnika PASI wyniosły 78% w grupie N = 814 osób w 16 tygodniu leczenia i 92% oraz 89% w grupie N = 580 osób odpowiednio w 16 i 33 tygodniu leczenia.1 Po zastosowaniu metody kwalifikacji chorych do grupy braku odpowiedzi w przypadku brakujących danych odsetek odpowiedzi PASI 75 w grupie C w 52 tygodniu badania REVEAL wyniósł 79% (N = 250).17