wyniki leczenia pacjentów uczestniczących w otwartym przedłużeniu badania REVEAL

Kenneth Gordon, MD,a Kim Papp, MD, PhD,b Yves Poulin, MD,c Yihua Gu, MS,d Stephen Rozzo, PhDd oraz Eric H. Sasso, MDd
Northb

Długoterminowa skuteczność leczenia adalimumabem u pacjentów z odpowiedzią < PASI 75 (grupa A i B)

W grupie A (N = 198) i B (N = 47) dane dotyczące długoterminowej skuteczności leczenia były podobne i względnie stabilne. W obserwacji stwierdzono wzrost skuteczności leczenia w grupie A w okresie pierwszych 12 tygodni badania OLE oraz stopniowy spadek skuteczności w grupie B w okresie pierwszych 48 tygodni badania OLE (ryc. 2, A). Niektóre indywidualne poprawy odpowiedzi na leczenie obserwowane w trakcie badania OLE w grupie A wiązały się z opóźnionym początkiem skuteczności, podczas gdy pozostałe charakteryzowały się zmiennym początkiem, co wynikało z faktu, iż spośród 40 osób z grupy A z odpowiedzią PASI 75 w 28 tygodniu leczenia (12 tydzień badania OLE) 9 chorych uzyskało również odpowiedź PASI 75 przed 16 tygodniem terapii. Po ponad 3 latach leczenia ciągłego adalimumabem podawanym w dawce 40 mg co 2 tydzień średnia procentowa poprawa wskaźnika PASI wyniosła 40% (grupa A) i 44% (grupa B) (ryc. 2, A). Odpowiednie zaobserwowane odsetki odpowiedzi PASI 75 wyniosły 79% (26/33) w 160 tygodniu badania w grupie A i 70% (7/10) w 165 tygodniu w grupie B.