wyniki leczenia pacjentów uczestniczących w otwartym przedłużeniu badania REVEAL

Kenneth Gordon, MD,a Kim Papp, MD, PhD,b Yves Poulin, MD,c Yihua Gu, MS,d Stephen Rozzo, PhDd oraz Eric H. Sasso, MDd
Northb

Miary skuteczności i bezpieczeństwa oraz analizy statystyczne

Skuteczność. W przedstawionym badaniu uwzględniono dane z baz stworzonych dla projektu REVEAL i OLE. Cztery grupy pacjentów (A-D) przeanalizowano jako kohorty przeznaczone do leczenia (ITT, ang. intent-to-treat) (ryc. 1). Wszystkie odpowiedzi PASI określono w odniesieniu do wyjściowej oceny obserwowanej w badaniu REVEAL. Brakujące dane przypisano z użyciem metody ekstrapolacji ostatniej obserwacji (LOCF, ang. last observation carried forward) z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystano kwalifikację do grupy braku odpowiedzi lub zaobserwowane dane. W przypadku grup A, B, C i D obliczenia dla punktów czasowych wymagających przypisania danych wyłącznie z użyciem metody LOCF obejmowały pacjentów z danymi uzyskanymi odpowiednio po tygodniu 0 badania OLE, w tygodniu 0 badania OLE, w tygodniu 33 badania lub po podaniu pierwszej dawki adalimumabu. Wyniki uzyskane w grupie C przedstawione na wykresach dla 52 tygodnia badania dotyczyły danych uzyskanych od tygodnia 0 w bazie danych badania OLE. Dane uzyskane od pacjentów otrzymujących dawką adalimumabu zwiększoną do 40 mg co tydzień przeanalizowano, ekstrapolując ostatnią ocenę przed zwiększeniem dawkowania.

Potencjalny czas trwania leczenia ciągłego podawanego co 2 tydzień w badaniu OLE różnił się w zależności od pacjenta. Minimalny okres leczenia wyniósł 108 tygodniu, co wynikało z zakończenia okresu O badania OLE we wcześniej ustalonym momencie. Dla ujednolicenia procedury dane skuteczności uzyskane z badania OLE przeanalizowano wyłącznie dla odstępów czasu przedstawionych na ryc. 1, których końce oznaczają maksymalny czas trwania leczenia adalimumabem podawanym w dawce 40 mg co 2 tydzień możliwego do zastosowania u wszystkich chorych z tej samej grupy. Zgodnie z obserwacją odsetki odpowiedzi na leczenie obliczono dla pacjentów przyjmujących adalimumab w dawce 40 mg co 2 tydzień, którzy uzyskali odpowiednie dane w określonych punktach czasowych. W trakcie okresu O badania OLE nie oceniono rezultatów leczenia podawanych przez pacjentów łącznie ze wskaźnikiem Dermatology Life Quality Index (DLQI).

 

Wykresy skumulowanego prawdopodobieństwa. Wykresy skumulowanego prawdopodobieństwa przedstawiają rozkład wartości dla procentowej poprawy wskaźnika PASI w okresie od początku badania REVEAL do 33, 52 (tydzień 0 badania OLE), 100 i 160 tygodnia w przypadku pacjentów z grupy C. Wykresy opracowane dla 52, 100 i 160 tygodnia uwzględniają wyłącznie dane pacjentów z przynajmniej jedną oceną wskaźnika PASI wykonaną po 33 tygodniu badania REVEAL z użyciem metody LOCF opisanej wyżej.

Bezpieczeństwo. W pracy przedstawiono zdarzenia niepożądane (AE, ang. adverse event) pojawiające się w trakcie każdej ekspozycji na adalimumab podawany w dawce 40 mg co 2 tydzień w badaniu REVEAL i okresie O badania OLE u wszystkich uczestników badania REVEAL z wyjątkiem chorych przyjmujących placebo w okresie C badania REVEAL. Ekspozycję na adalimumab podawany w dawce 40 mg co 2 tydzień zdefiniowano jako okres rozciągający się od pierwszej iniekcji leku badanego bez względu na moment jego podania do 70 dnia (≈ 5 okresów półtrwania adalimumabu) od przyjęcia ostatniej dawki adalimumabu (stosowanego w dawce 40 mg co 2 tydzień) lub do chwili zastosowania pierwszej dawki adalimumabu podawanego co tydzień w przypadku pacjentów, u których została ona zwiększona. W okresie O badania OLE nie zmierzono stężeń adalimumabu w surowicy krwi ani przeciwciał przeciwko adalimumabowi.