wyniki leczenia pacjentów uczestniczących w otwartym przedłużeniu badania REVEAL

Kenneth Gordon, MD,a Kim Papp, MD, PhD,b Yves Poulin, MD,c Yihua Gu, MS,d Stephen Rozzo, PhDd oraz Eric H. Sasso, MDd
Northb

METODY

Pacjenci

 

Badania REVEAL i OLE. REVEAL było 52-tygodniowym, podwójnie zaślepionym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniem oceniającym adalimumab u pacjentów ze stabilną, przewlekłą łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Szczegółowe informacje dotyczące badania REVEAL przedstawiono w poprzedniej publikacji.13 Pacjenci pierwotnie włączeni do badania REVEAL lub 3 innych badań klinicznych oceniających leczenie adalimumabem w łuszczycy14-16 mogli potencjalnie wziąć udział w pierwszej części (okres O) badania OLE (oznaczonego M03-658), w ramach którego stosowano ciągłe, otwarte leczenie adalimumabem podawanym podskórnie w dawce 40 mg co 2 tydzień przez okres minimum 108 tygodniu (lub do momentu zwiększenia dawki; zob. niżej).  Pacjenci uczestniczący w badaniu REVEAL mogli wziąć udział w okresie O badania OLE po uzyskaniu: (1) odpowiedzi < PASI 75 w 16 tygodniu badania, (2) odpowiedzi ≥ PASI 50 do < PASI 75 w 33 tygodniu badania, (3) ukończeniu 52-tygodniowego okresu badania REVEAL lub (4) utracie adekwatnej odpowiedzi na leczenie po 33 tygodniu badania (definiowanej jako odpowiedź < PASI 50 w odniesieniu do wartości wyjściowej obserwowanej w badaniu REVEAL z ≥ 6-punktowym wzrostem oceny PASI w okresie od 33 tygodnia badania) (ryc. 1). Pacjenci z odpowiedzią < PASI 50 w 33 tygodniu badania nie mogli wziąć udziału w badaniu OLE. Kryteria kwalifikacyjne do badania OLE określono w trakcie wizyty końcowej badania REVEAL, a pierwszą iniekcję adalimumabu w ramach badania OLE podano w okresie od 0 do 10 dni później. Ostatnią wizytę przeprowadzoną w dniu lub przed dniem wspomnianej iniekcji leku badanego oznaczono jako Tydzień 0 badania OLE. Pacjenci mogli kontynuować stosowanie szamponów leczniczych, łagodnych emolientów i miejscowych kortykosteroidów o słabej sile działania (grupa VI lub VII) wyłącznie na dłonie, podeszwy stóp, w okolicy podsutkowej i w pachwinach. W okresie 24 godzin przed wizytą kontrolną leczenie dodatkowe było niedozwolone. Fototerapia oraz metody leczenia ogólnoustrojowego stosowane w łuszczycy inne niż adalimumab nie były dozwolone. Wizyty kontrolne w badaniu OLE obejmujący stosowanie adalimumabu w dawce 40 mg co 2 tygodnie odbywały się co 12 tygodni. Począwszy od 24 tygodnia badania OLE, u pacjentów z odpowiedzią < PASI 50 w odniesieniu do wartości wyjściowej obserwowanej w badaniu REVEAL możliwe było zwiększenie dawki adalimumabu do 40 mg co tydzień.

Skróty użyte w tekście:

AE: zdarzenia niepożądane
eow: co drugi tydzień
LOCF: ekstrapolacja ostatniej obserwacji (analiza LOCF)
OLE: otwarte przedłużenie badania zasadniczego
PASI: wskaźnik Psoriasis Area and Severity Index
PASI 50: 50% poprawa wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index
PASI 75: 75% poprawa wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index
PASI 90: 90% poprawa wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index
PASI 100: 100% poprawa wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index

 

Grupy pacjentów przeanalizowane pod kątem długoterminowej skuteczności leczenia. W przypadku pacjentów przyjmujących adalimumab od początku badania REVEAL długoterminową skuteczność leczenia oceniono w 3 grupach chorych (ryc. 1): pacjenci rozpoczynający udział w badaniu OLE po uzyskaniu odpowiedzi < PASI 75 w 16 tygodniu badania (grupa A), pacjenci rozpoczynający udział w badaniu OLE po uzyskaniu odpowiedzi ≥ PASI 50 do < PASI 75 w 33 tygodniu badania (grupa B), pacjenci ponownie zrandomizowani do grupy leczonej adalimumabem w 33 tygodniu badania (początek okresu C), którzy posiadali możliwość rozpoczęcia udziału w badaniu OLE po ukończeniu okresu C lub utracie adekwatnej odpowiedzi na terapię w trakcie okresu C (grupa C).  W przedstawionej analizie nie uwzględniono leczenia przyjmowanego po 33 tygodniu badania przez pacjentów ponownie zrandomizowanych (w 33 tygodniu badania) do grupy placebo. W przypadku pacjentów otrzymujących placebo od początku badania REVEAL długoterminową skuteczność leczenia oceniono u osób, które rozpoczęły terapię adalimumabem w 16 tygodniu badania, w okresie B badania REVEAL lub w badaniu OLE (grupa D) (ryc. 1).